Wat is een pgb

Heeft u een besluitbrief (toekenning) van de gemeente voor hulp/zorg vanuit de jeugdwet of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (wmo)? Dan zijn er twee manieren om de zorg te regelen. Door zorg in natura (zin) of door middel van een persoonsgebonden budget (pgb).

Verschil zorg in natura en pgb

Zorg in natura betekent dat u hulp of ondersteuning krijgt van een organisatie of persoon die een contract heeft met de gemeente. Zoals een organisatie die thuisbegeleiding, dagbesteding of hulp bij het huishouden aanbiedt. De gemeente bewaakt de kwaliteit van de zorg die wordt gegeven en zorgt voor de betalingen. U hoeft hiervoor minder zelf te regelen.

Persoonsgebonden budget
Met een PGB regelt u zelf uw zorg en ondersteuning. U stelt een zorgovereenkomst op. U koopt de zorg in van een professionele zorgverlener, een zelfstandige zonder personeel (zzp'er) of een mantelzorger. U ontvangt een geldbedrag om de zorg die is afgesproken te betalen. U krijgt dit geld niet op uw eigen rekening. Het wordt op een rekening van de Sociale Verzekeringsbank (svb) gestort. Vanaf deze rekening wordt de zorg betaald.

PGB-Wmo en PGB-Jeugdwet
Het pgb-Wmo is voor volwassenen die hun ondersteuning zelf willen inkopen. Het pgb-Jeugdwet is voor jeugdigen onder de 18 jaar. Met een pgb heeft u meer vrijheid om de zorg in te kopen bij zorgverleners waar de gemeente geen contract mee heeft. Het besluit om te kiezen voor een pgb neemt u altijd samen met de wmo- of jeugdconsulent.

Hoogte van het PGB bedrag

Het bedrag dat u krijgt is 75% van de kosten die vergelijkbare 'zorg in natura' kost. Dit komt omdat zorg in natura duurder is vanwege hogere kosten die grote zorgaanbieders maken.

Voorwaarden pgb

 • U heeft een besluitbrief (toekenning) van de gemeente vanuit de Jeugdwet of Wmo. Hierin staat op welke zorg u recht heeft
 • U bent in staat zelf het budget te beheren
 • U bent in staat om de administratie hiervoor bij te houden
 • U bent in staat om zelf zorg in te kopen en zorgverleners aan te sturen. U mag ook iemand machtigen om dit voor u te doen. Dit mag niet dezelfde persoon of organisatie zijn die ook hulp aan u gaat verlenen
 • De zorg die u inkoopt, sluit aan bij het ondersteuningsplan of plan van aanpak pgb dat door u is gemaakt
 • Voor professionele hulp en ondersteuning met pgb gelden dezelfde kwaliteitseisen als voor de hulp en ondersteuning die de gemeente inkoopt. Ga voor meer informatie naar de kwaliteitseisen
 • Voor een pgb-Jeugdwet en Beschermd Wonen gelden extra eisen voor hulpverleners die de zorg geven. Uw contactpersoon informeert u hierover
 • Als het pgb niet volgens de afspraken wordt besteed, dan kan het geld worden teruggehaald

Aanmelding pgb

Nog niet bekend?
Bij een nieuwe melding heeft u eerst een gesprek met een medewerker van het Startpunt. De vraag voor een pgb kunt u dan aangeven. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt. Besluit u na dit gesprek om een aanvraag te doen voor ondersteuning of een voorziening? Dan wordt het verslag van het gesprek naar een WMO of jeugdconsulent gestuurd. Deze persoon neemt uw aanvraag verder in behandeling.

Al wel bekend?
Heeft u het afgelopen jaar contact gehad met een jeugd- of wmo consulent en is uw situatie daardoor al bekend? Dan verloopt uw aanmelding direct via een jeugd-of wmo consulent.

Inleveren

 • Voor hulp bij het huishouden levert u een ingevuld aanmeldformulier in
 • Voor begeleiding en/of dagbesteding levert u een ingevuld ondersteuningsplan in. Dit formulier is op te vragen bij het Startpunt.
 • Bij een pgb-WMO en Jeugd levert u daarnaast een persoonlijk budgetplan PGB in

Vervolg

 • Op basis van de beschikbare gegevens beoordeelt een jeugd- of wmo consulent of u voldoet aan de voorwaarden voor een pgb
 • U ontvangt van de jeugd- of wmo consulent een ondersteuningsplan of advies maatwerkvoorziening. Aan u wordt gevraagd dit te ondertekenen en terug te sturen
 • U ontvangt daarna een besluitbrief (toekenning) van de gemeente met daarin de hoogte van uw pgb budget
 • U kunt nu afspraken maken met zorgverleners. U bent verantwoordelijk voor het afsluiten van een contract met de zorgverleners. U houdt vanaf dat moment zelf een administratie bij ten aanzien van het pgb. U legt  financiële verantwoording af aan de SVB. Meer informatie hierover vindt u op de website van de SVB

 

 

 

Zoeken