Wat is een persoongebonden budget

MELDING DOEN PGB (PDF)

PERSOONLIJK BUDGETPLAN PGB (PDF)

Als u een toekenning (voorheen indicatie) heeft voor hulp/zorg vanuit de jeugdwet of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (wmo), dan zijn er twee manieren om de zorg te regelen. Dat kan in zorg in natura (zin) en in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb).

Zorg in natura

Zorg in natura betekent dat u hulp of ondersteuning krijgt van een organisatie of persoon die een contract heeft met de gemeente. Zoals een organisatie die thuisbegeleiding, dagbesteding of hulp bij het huishouden aanbiedt. De gemeente bewaakt de kwaliteit van de organisatie en zorgt voor de betalingen. U hoeft hiervoor minder zelf te regelen.

Persoonsgebonden budget-Wmo en PGB-Jeugdwet

Met een persoonsgebonden budget (pgb) organiseert u zelf uw zorg of ondersteuning. U stelt een zorgovereenkomst op. U koopt de zorg in van een professionele zorgverlener, een zelfstandige zonder personeel (zzp'er) of een mantelzorger. U ontvangt een geldbedrag om de afgesproken zorg te betalen. U krijgt dit geld niet op uw eigen rekening. Het wordt op een rekening van de Sociale Verzekeringsbank (svb) gestort. Vanaf deze rekening wordt de zorg betaald.

Voorwaarden pgb

• U heeft een toekenning (voorheen indicatie) van de gemeente vanuit de Jeugdwet of Wmo. Hier staat in op welke zorg u recht heeft.
• U kunt zelf het budget beheren en de administratie hiervoor bij houden. Wanneer het onzeker is of u dat kunt, dan kan een aanvraag voor een pgb afgewezen worden.
• U bent in staat om zelf zorg in te kopen en zorgverleners aan te sturen. U mag ook iemand machtigen om dit voor u te doen. Dit mag niet dezelfde persoon of organisatie zijn die ook hulp aan u gaat verlenen.
• De zorg die u inkoopt, sluit aan bij het ondersteuningsplan van de consulent of het plan van aanpak pgb dat is gemaakt door uzelf.
• Voor professionele hulp en ondersteuning met pgb gelden dezelfde kwaliteitseisen als voor de hulp en ondersteuning die de gemeente zelf inkoopt. Ga hiervoor naar de kwaliteitseisen gemeente Wageningen.
• Voor een pgb-Jeugdwet en Beschermd Wonen gelden een aantal extra kwaliteitseisen voor hulpverleners die zorg leveren. Uw contactpersoon informeert u hierover.
• Als het pgb niet volgens de afspraken wordt besteed, dan kan het geld worden teruggehaald.

Aanmelding pgb

Bent u nog niet bekend?

Bij een nieuwe melding heeft u eerst een gesprek met een medewerker van het Startpunt. U kunt daarin aangeven dat u een pgb wilt. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt. Het verslag wordt gebruikt als u besluit om een aanvraag te doen voor ondersteuning of een voorziening. Het verslag wordt dan naar een jeugd of WMO consulent gestuurd. Die neemt uw aanvraag in behandeling.

Bent u al bekend?

Heeft u het afgelopen jaar nog contact gehad met een jeugd- of wmo consulent en is uw situatie daardoor al bekend? Dan verloopt uw aanmelding direct via een jeugd-of wmo consulent. Zie hieronder de werkwijze:

Vervolg

  • U ontvangt van de jeugd- of wmo consulent een ondersteuningsplan of advies maatwerkvoorziening. Aan u wordt gevraagd dit te ondertekenen en terug te sturen.
  • U ontvangt daarna een besluitbrief (toekenning) met daarin de hoogte van uw pgb budget.
  • U kunt nu afspraken maken met uw hulpverlener(s). U houdt vanaf dat moment zelf een administratie bij ten aanzien van het pgb.
  • U bent verantwoordelijk voor het afsluiten van een contract met de hulpverleners.
  • U legt  financiële verantwoording af aan de SVB. Meer informatie hierover vindt u op de website van de SVB.