Basisschool

Passend onderwijs betekent dat scholen een zorgplicht hebben en verantwoordelijk zijn om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Het stelt de onderwijsbehoefte van de leerling centraal. Het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen hoort binnen het basisaanbod van een school.

Hoogbegaafdheid in het basisonderwijs

Reguliere basisscholen kunnen leerlingen die meer begaafd zijn extra begeleiding geven. Om aan te sluiten op hoogbegaafde leerlingen zijn een aantal zaken belangrijk in de begeleiding:

  • Veel herhaling uit de reguliere lesstofstof halen. Dit heet compacten
  • Verrijking van de lesstof door dieper op een onderwerp in te gaan
  • Met andere onderwerpen aan de slag gaan
  • Onderwijs top-down aanbieden dat wil zeggen vanuit een grote lijn naar specifieke invulling
  • Onderwerpen vanuit betekenis en in verband behandelen

Hoe meer het onderwijsaanbod en de begeleiding afgestemd is op het hoogbegaafde kind, hoe meer het kind tot bloei komt. In het schoolondersteuningsprofiel of schoolplan geven scholen aan welke ondersteuning en begeleiding zij geven. Dit profiel is vaak te vinden in de schoolgidsen die u online aantreft op de website van de diverse scholen.

Interne plusklassen en verrijkingsklassen

In Wageningen zijn er diverse basisscholen met een eigen plusklas. Een plusklas is een voorziening om hoogbegaafde leerlingen onderwijs op maat te bieden en vindt binnen de school plaats. Het aantal uren of dagdelen dat leerlingen in een plusklas les krijgen, varieert per school.

Hoe werkt een interne plusklas

Het onderwijs in de plusklas is vaak vakoverstijgend. In de meeste gevallen gaat het om verbreding en verdieping van de lesstof. Verbreding van kennis kan bijvoorbeeld door het aanbieden van Spaans of het filosoferen met kinderen. Verdieping kan door het geven van uitdagende opdrachten binnen het vakgebied die ze op school aangeboden krijgen. In een plusklas wordt rekening gehouden met de specifieke onderwijsbehoeften van meer- en hoogbegaafde kinderen. Voorbeelden hiervan zijn: ruimte geven voor diepgang, probleem gericht werken en creativiteit.

Scholen met interne plusklassen

Plusklas Wageningen

De Plusklas Wageningen is voor leerlingen die veel uitdaging nodig hebben en behoefte hebben aan ontmoeting met ontwikkelingsgelijken. Leerlingen worden uitgedaagd door filosofie, puzzels, leren om te leren, debatteren, samenwerkend leren en onderzoekend/ ontwerpend leren. Er wordt daarbij een beroep gedaan op de creativiteit van de leerling. Door samen te zoeken naar oplossingen, wordt de nieuwsgierigheid geprikkeld. Per leerling worden vaardigheidsdoelen vastgesteld.
Plusklas Wageningen is een initiatief van de Margrietschool, de Nijenoord, de H.J. Piekschool en de Johan Frisoschool. Alle basisscholen kunnen hieraan deelnemen. Per jaar verschilt het welke scholen hier gebruik van maken. Plusklas Wageningen organiseert en regelt de toelating. De locatie is bij Speciaal Basis Onderwijs de Dijk. Doordat veel gebruik wordt gemaakt van universiteit, middelbare school, gastlessen van ouders, blijven de kosten relatief laag. Het principe is dat de scholen betalen voor de deelname van de leerlingen en dat ouders niet extra hoeven te betalen. Als u hier meer over wilt weten, kunt u hier informatie over vragen bij de aangesloten scholen.

Plusklas Jongleren