Melding psychische hulp

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Dan is hulp nodig. Als de betrokkene geen hulp wil, dan kan verplichte geestelijke gezondheidszorg worden ingezet. Maakt u zich zorgen over iemand? Denkt u dat deze persoon dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz).

Wat gebeurt er met uw melding?

De VGGM onderzoekt namens de gemeente Wageningen of verplichte zorg nodig is. Een ggz-professional onderzoekt of:
• de betrokkene zichzelf of andere ernstig nadeel kan toe brengen;
• een psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt;
• verplichte zorg noodzakelijk is.

Als uit het verkennend onderzoek naar voren komt dat verplichte zorg noodzakelijk is, dan wordt bij de officier van justitie een verzoek ingediend om een zorgmachtiging aan te vragen bij de rechter. De rechter beslist uiteindelijk of de verplicht zorg wordt ingezet.

Wat gebeurt er als acuut gevaar dreigt?

In geval van een crisis, belt u 112. Na uw melding kan onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. De burgemeester moet daarna binnen 18 uur een crisismaatregel nemen. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater.

Krijgt u als melder informatie over het verkennend onderzoek?

Bent u een naast familielid en nauw verbonden met de betrokkene? Dan verneemt u van de VGGM binnen 14 dagen de uitkomst van het verkennend onderzoek. Als u het niet eens bent met de uitkomst, dan hebt u het wettelijk recht om te eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt. Als u geen ‘essentiële naaste van de betrokkene’ bent, dan kan de VGGM u volgens de AVG (privacywet) niet informeren over de uitkomst van het verkennend onderzoek.

Wat betekent verplichte zorg voor de betrokkene?

Verplichte zorg wordt ingezet als u zichzelf of anderen ernstig nadeel toebrengt door psychische problemen. In deze situatie nemen anderen besluiten over u. U heeft het recht om uw wensen te laten horen. U heeft ook recht op hulp van een patiëntvertrouwenspersoon (pvp), iemand die in dienst is van de onafhankelijke Stichting PVP. Wilt u steun van een pvp? Geef dan toestemming uw contactgegevens door te geven aan de Stichting PVP of neem zelf contact op door te bellen naar 0900-4448888 of te mailen naar helpdesk@pvp.nl.
Waar kunt u een melding doen?
Voor een melding kunt u bellen met 088-3555200 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00) of mailen naar centraalmeldpunt@vggm.nl. Als u een melding doet, wordt er gevraagd naar:
• Uw naam en contactgegevens;
• Naam en contactgegevens van de betrokkene;
• Inhoud van de melding;
• Achtergrond en ziektebeeld van betrokkene;
• Mate van dreiging: kans dat betrokkene zichzelf of anderen iets aandoet. 

Waar vind ik meer informatie over vrijwillige zorg?

Verplichte zorg is een uiterst redmiddel. Daarom wordt er altijd eerst gekeken of vrijwillige zorg een oplossing biedt. Meer informatie over vrijwillige psychische hulpverlening vindt u op de website van het Startpunt Wageningen:

Heeft u nog vragen?

Bij twijfels of bij vragen over verplichte of vrijwillige psychische hulp kunt u contact op zoeken met het Startpunt Wageningen: