Inkoop gemeente Wageningen

Inkoop Samenleving gemeente Wageningen

Bij de afdeling Inkoop Samenleving van gemeente Wageningen kunt u terecht voor al uw vragen over contracten, productcodes en andere bedrijfsmatige zaken af. De contractmanagers van Inkoop Samenleving zijn uw eerste contactpersoon omtrent de bedrijfsvoering. Zij pakken al uw vragen op en sturen dit eventueel door naar de juiste persoon.

Contractering sociaal domein per 01-07-2020

Voor de periode 2020-2024 is de zorg met betrekking tot het sociaal domein aanbesteed via het regionaal samenwerkingsverband Regio Centraal Gelderland. Regio Centraal Gelderland (RCG) heeft de inkoop digitaal ondergebracht via het Interactief Aankoopsysteem (I.A.S). U kunt uzelf als zorgaanbieder momenteel niet meer aanmelden voor een contract op het gebied van WMO en/of Jeugdzorg. Per 01-07-2020 is het nieuwe aanbod bekend, er zijn zowel nieuwe aanbieders evenals aanbieders waarmee geen contract meer is. Voor alle inwoners is een passende oplossing gevonden, in het geval waarbij de zorgaanbieder per 01-07-2020 geen contract meer heeft met Wageningen.
 

Werkwijze opdrachtverstrekking

Voor de werkwijze van opdrachtverstrekking verwijzen wij door naar het aanbestedingsdocument Informatiebijlage Toeleidingsprocedure (pdf) die beschikbaar is gesteld door Regio Centraal Gelderland. De gemeente Wageningen hanteert dezelfde werkwijze. Dit geldt voor zowel de opdrachtverstrekking namens consulenten als via derden. Bijvoorbeeld medisch specialist, huisarts, rechter. Dat betekent dus dat voor WMO alleen de Wmo- consulenten een verwijzing mogen afgeven. Voor jeugd geldt dat naast de jeugd consulenten ook andere geautoriseerde verwijzers een verwijzing mogen afgeven. Als een consulent meer informatie nodig heeft, dan neemt de consulent contact op met de inhoudelijke professional van de zorgaanbieder voor aanvullende informatie. Ook de wijze van facturatie en beëindigen/tussentijdse mutaties voorlopen via dezelfde werkwijze als in het aanbestedingsdocument ‘Informatiebijlage Toeleidingsprocedure’. De contactpersoon van de gemeente Wageningen voor het proces rondom de facturatie en berichtenverkeer is Jelena Drazetic, e-mail Jelena.Drazetic@wageningen.nl

Het einddoel

Nadat de gemeente en de aanbieder het eens zijn over wat het einddoel is dat de inwoner met een zorgtraject kan bereiken, is de aanbieder verantwoordelijk voor het behalen van dit einddoel. Mochten er zich gedurende het traject omstandigheden voordoen waardoor de inwoner dat einddoel niet behaalt, dan signaleert en motiveert de aanbieder dit direct aan de consulent die het traject heeft toegewezen.

Overlegstructuur

De gemeente overlegt elk half jaar met een aantal zorgaanbieders. Het gaat hierbij om de aanbieders die veel cliënten bedienen en voor een hoog totaalbedrag aan opdrachten verzorgen voor de gemeente Wageningen. Dit staat los van de overlegstructuur die door Regio Centraal Gelderland wordt gevoerd. De urgentie, frequentie en agenda wordt bepaald aan de hand van ervaringen van de aanbieders en de gemeente gedurende de gehele contractperiode. Aanbieders waarvoor dit geldt, worden daarover tijdig geïnformeerd.

Vervoer

Bij een nieuwe indicatie dagbesteding, waarbij vervoer voor de cliënt noodzakelijk is, dient u de benodigde gegevens aanleveren om het vervoer in goede banen te leiden. De benodigde gegevens zijn de dagen en tijden dat de cliënt aanwezig moet zijn op locatie. Deze gegevens kunt u sturen naar vervoer@wageningen.nl.

CAK

Het CAK werkt vanaf 1 januari 2019 voor de Wmo met een abonnementstarief. Voor 2020 is het bedrag €19.00 per maand. Iedereen betaalt hetzelfde bedrag, ongeacht de hoeveelheid voorzieningen of de omvang. Dat betekent ook een verandering voor u als zorgaanbieder. Vanaf 1 januari 2019 hoeven zorgaanbieders namelijk geen gegevens meer door te geven aan het CAK voor de geleverde Wmo zorg in Wageningen. De gemeente geeft de gegevens voortaan zelf door aan het CAK. Hiervoor is het wel van belang dat u als zorgaanbieder bij starten van de zorg (305 bericht) en voortijdig stopzetten van de zorg (307 bericht) dit doorgeeft aan de gemeente middels het berichtenverkeer.

Contactinformatie WMO & Jeugd consulenten

De Wmo en jeugd consulenten zijn op werkdagen vanaf 9.00 uur direct telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente Wageningen: 0317 – 492 911. Zij zijn de directe opdrachtgever van een indicatie. Zij stellen indicaties op met de zorgaanbieder) en verwijzen cliënten door. Vaak in overleg met de zorgaanbieder. Tijdens het gehele zorgtraject blijft de consulent die de indicaties heeft afgegeven, contactpersoon namens gemeente Wageningen met betrekking tot de cliënt.

Alle contactgegevens op een rij