Bescherming persoons en gezinsgegevens

Soort gegevens

Als u zich bij het Startpunt meldt voor (jeugd)hulp, dan vragen wij u om een aantal persoonsgegevens. Het gaat onder andere om de volgende gegevens:

  • de naam van uw kind voor wie de jeugdhulp wordt ingezet, uw naam en eventueel de namen van uw andere kinderen
  • de adresgegevens van uw kind en van uzelf (en eventueel die van uw gezinsleden)
  • het burgerservicenummer van uw kind
  • de doelen die uw kind en u met de jeugdhulp willen bereiken
  • door welke hulpverlener(s) uw kind wordt ondersteund

Wat doet het Startpunt met de gegevens?

Deze gegevens hebben wij nodig bij de ondersteuning van uw kind(eren) en/of gezin. Wij gebruiken dit vanaf het moment van aanmelding tot het moment van de afronding van de hulp. Deze gegevens worden opgenomen in een dossier. Het Startpunt en/of de jeugdconsulent bespreekt met u welke gegevens worden opgenomen in het dossier. Het Startpunt is verplicht ervoor te zorgen dat deze gegevens juist worden opgenomen in het dossier en dat het dossier beveiligd is. Daarnaast dient het Startpunt zich ook te houden aan een aantal uitgangspunten.  

Toegang gegevens

De volgende Startpunt en gemeentemedewerkers mogen het dossier van uw kind(eren) inzien. Dit mag alleen wanneer dit noodzakelijk is voor hun werkzaamheden:

  • de jeugdconsulenten
  • als u een klacht of bezwaar heeft ingediend: de klachtencoördinator en de medewerker bezwaar & beroep.

Alle medewerkers van de gemeente hebben een geheimhoudingsplicht.

Delen en opvragen van gegevens

Het Startpunt mag alleen gegevens van uw kind(eren) of uzelf delen of opvragen als dit noodzakelijk is voor het bereiken van de doelen die u en uw kind met jeugdhulp willen bereiken. Volgens de Privacyregeling mag het Startpunt daar alleen een uitzondering op maken als er sprake is van een onveilige situatie voor uw kind(eren), uzelf en/of uw omgeving. Dan mag er ook informatie gedeeld worden als dat niet noodzakelijk is voor het bereiken van de doelen. Met de gemeentelijke afdelingen Wmo en Onderwijs mogen wij alleen delen dát u bekend bent bij de jeugdconsulent, niet (inhoudelijk) waarvoor.

Wie mogen het dossier van mijn kind(eren) inzien?

De volgende personen mogen dit:

  • uw kind van 16 jaar of ouder;
  • u als ouder(s), met gezag, of de voogd als uw kind nog geen 16 jaar is. Is uw kind 16 jaar of ouder, dan heeft u voor inzage toestemming van uw kind nodig.

Ook mag u vragen om een kopie of wijziging van het dossier. Daarnaast kan er een verzoek worden gedaan om de gegevens te verwijderen of een eigen verklaring aan het dossier te laten toevoegen.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Wij bewaren uw gegevens in principe 20 jaar, gerekend vanaf het jaar waarin de ondersteuning is afgesloten.

Heeft u een klacht over hoe Startpunt met uw persoonsgegevens omgaat?

Als u een klacht heeft ten aanzien van de gegevens die wij over u of uw kind(eren) verwerken? Dan kunt u met deze klacht terecht bij de klachtencoördinator de heer J. Athmer en/of bij onze functionaris voor de gegevensbescherming. De klachtencoördinator is te bereiken via 0317-4942450 of per email: jan.athmer@wageningen.nl. De functionaris voor de gegevensbescherming is bereikbaar via FG@wageningen.nl. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens